Yhdistys‎ > ‎

LJY Säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

 

1 §                 Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja toimialueena Länsi-Uusimaa, joka käsittää paikkakunnat Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo, Raasepori ja Hanko. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Kokous- ja tiedotuskieli on suomi.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LUONNE

 

2 §                 Yhdistys edistää Länsi-Uudenmaan alueen väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä luo edellytyksiä jäseninään toimivien rekisteröityjen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyölle ja toiminnalle. Lisäksi yhdistys vaikuttaa ja toimii kansalaisjärjestötoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäjänä Länsi-Uudellamaalla ja valtakunnallisesti; edistää yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta; ja edistää perusoikeuksien toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia.

 

3 §                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·       toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa

·       hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja

·       tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja länsiuusimaalaisille

·       ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa

·       tarjoaa tukipalveluja jäsenyhdistyksille niiden lakisääteisten hallintotehtävien hoitamisessa

·       harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa

·       toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana

·       toimii yhteisövaikuttajana jäseniensä kanssa yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden kanssa

·       tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja

 

TOIMINNAN TUKEMINEN JA RAHOITUS

 

4 §                 Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi yhdistys voi

·       periä jäseniltään liittymismaksun ja jäsenmaksua

·       toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

·       vuokrata hallitsemiaan tiloja yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön

·       omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta ja arvopapereita

·       harjoittaa pienimuotoista kahvilatoimintaa toimintansa tueksi

·       harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.

 

JÄSENET

 

5 §                 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaali-, terveys- ja muulla jäsenyhdistysten kohderyhmiä tukevalla hyvinvointialalla toimiva rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen ei kaupallinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan.

 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 

 

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

6 §                 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu.

 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai joka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ennen kalenterivuoden joulukuun ensimmäistä päivää. Muusta syystä kuin jäsenmaksun maksamatta jättämisestä tapahtuvaa erottamista käsittelevä hallituksen ehdotus on vietävä asianosaiselle tiedoksi kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen sääntömääräistä kokousta, jossa asiaa käsitellään. Hallituksen ehdotuksessa ja myös yhdistyksen kokouksen päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

 

7 §                 Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, kannattajajäsen ja yhteistyöjäsen suorittavat kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen uusi varsinainen jäsen suorittaa liittymismaksun.

 

HALLINTOELIMET JA KOKOUKSET

 

8 §                 Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous, ja tarvittaessa ylimääräinen kokous.

 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

 

 

 

9 §                 Kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokousten tarkemman ajankohdan ja paikan määrää hallitus.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen pyyntö on saapunut hallitukselle.

 

10 §               Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.                       Kokousedustaja ei voi edustaa kuin yhtä yhdistystä.

Yhteistyöjäsenellä, kannattajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava asianmukainen valtakirja.

 

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä ja pyyntöä kannateta. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin. (Tarkistettava miten henkilövaaleissa menetellään ennen PRH:lle lähettämistä).

 

11 §               Aloiteoikeus on jäsenillä. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

 

12 §               Varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1.     Kokouksen avaus

2.     Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

3.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1.     Kokouksen avaus

2.     Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

3.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakorvauksista

6.     Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.     Valitaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta erovuorossa olevien tilalle

9.      Valitaan tilintarkastaja ja hänelle kaksi varatilintarkastajaa

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta tammikuun loppuun ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

13 §               Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti postitse ja ilmoittamalla julkisessa mediassa (paikallislehdet, kotisivut, sosiaalisen median kanavat) yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

 

HALLITUS

 

14 §               Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 7 muuta hallituksen jäsentä sekä 0 - 2 varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan ensisijaisesti jäsenyhteisöjen esittämistä ehdokkaista.

 

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Kolmasosa tai lähinnä kolmasosa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen toiminnan ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen jäädessä pois kesken toimikautensa, hänen tilalleen valittu uusi jäsen omaa poisjääneen toimikauden.

 

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erityisiä tarkoituksia varten työvaliokuntia tai toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

 

15 §               Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:

1.     johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2.     valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestysten toimeenpanosta,

3.     tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,

4.     hyväksyä jäsenet, 5 §:n mukaisesti,

5.     huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

6.     ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot,

7.     hoitaa jäsenyyden vaatima yhteydenpito ja asiakirjojen hoito niihin järjestöihin, jonka jäsen yhdistys on,

8.     pitää yhteyttä viranomaisiin sekä kohderyhmien parissa työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

9.     Päättää liittymisestä toiminnan kannalta tarpeellisiin yhdistyksiin

10.  Tehdä toiminnan tueksi vaadittavat sopimukset eri toimijoiden kanssa

 

NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

16 §               Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kukin yksin tai hallituksen määräämät kaksi toimihenkilöä yhdessä paitsi toiminnanjohtaja, joka voi kirjoittaa yksin.

 

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

17 §               Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

 

18 §               Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vuosikokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

 

19 §               Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkautumisesta johtuvista selvitystoimista huolehtii hallitus, jollei yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle erikseen selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja.

Yhdistyksen purkautuessa, tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat yhdistyksen jäsenyhdistysten toiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

20 §     Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.